12 chòm sao ➪ 𝕓𝕒𝕕𝕒𝕤𝕤

Giới thiệu truyện:

By 𝕙𝕒𝕟𝕟𝕒𝕙. 𝙱𝚊𝚍𝚊𝚜𝚜 (𝚗.) • 𝚊 𝚋𝚊𝚍 𝚘𝚛 𝚜𝚕𝚒𝚐𝚑𝚝𝚕𝚢 𝚏𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝𝚎𝚗𝚒𝚗𝚐 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗 • 𝚜𝚘𝚖𝚎𝚘𝚗𝚎 𝚘𝚛 𝚜𝚘𝚖𝚎𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚍𝚖𝚒𝚛𝚎 𝚘𝚛 𝚏𝚒𝚗𝚍 𝚒𝚖𝚙𝚛𝚎𝚜𝚜𝚒𝚟𝚎

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: