[BH - QT hoàn] Tra rớt nữ chủ sau đến phiên ta khóc - Úy Đề

Giới thiệu truyện:

Văn chương cơ bản tin tức Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Quả quýt chi thành Chi phản thụ làm công Tiến độ truyện: Hoàn Thành Số lượng từ toàn truyện: 471676 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng:Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: