Bướm Phượng Đen [bl]

Giới thiệu truyện:

Bướm phượng đen đậu trên ngói nhà ông cựu quan Trần, giờ thiêng đã điểm, tấn bi kịch tám năm quay về. Thừa tướng biết yêu. Cô đồng chết rồi. Năm nay, ai thay thế cô đồng sống trăm năm?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: