Đường Xưa Mây Trắng( Thích Nhất Hạnh)

Giới thiệu truyện:

Muôn vật từ duyên sinh Lại từ duyên mà diệt Bậc giác ngộ tuyệt vời Đã từng thuyết như vậy Trong ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG chúng ta khám phá ra Bụt là một con người chứ không phải là một vị thần linh. Đó là chủ tâm của tác giả, giúp cho người đọc khám phá lại Bụt như một con người và lột hết các vòng hào quang thần dị người ta đã choàng lên cho Bụt. Không thấy Bụt như một con người thì người ta sẽ tới với Bụt rất khó. (Thích Nhất Hạnh)

Danh sách chương: