Họa Phố (02)

Giới thiệu truyện:

"Chúng ta chỉ có một đường khả năng này thôi. Trong cửu tử tìm kiếm nhất sinh, trong Sơn Hải tìm ra chân tướng, trong vũ trụ hồng hoang, tìm thấy lẫn nhau..."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: