[skz] [textfic] How to turn chromium into nitrogen?

Giới thiệu truyện:

Làm thế nào để biến Crom thành N? Lưu ý: Vì đây là text fic (có lẫn văn xuôi) nên những đoạn tin nhắn sẽ là cách nhắn tin của mình ở ngoài đời và nó sẽ không tránh được những đoạn nói tục nên nếu nó tục quá thì mọi người thông cảm nhé 😞

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: