| txt | CrUSH

Giới thiệu truyện:

Kí hiệu hoá học của: Crom, Urani, lưu huỳnh và hiđro là gì? CrUSH Yes, cậu là Crom Urani Lưu huỳnh Hiđro của tớ.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: