【 Vong Tiện 】 Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương li

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: Bản raw: --------------------- Tư thiết như núi. ✓ OOC thứ lỗi. ✓ Nhân vật mụ tú tú. ✓ Kết cục nhất thiết là HE. ✓ ---------------------- QT: KieuHoaLau

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: